Czy fundusze inwestycyjne dają szansę na zarobienie pieniędzy?

Fundusze inwestycyjne to dość popularny sposób na lokatę kapitału, oraz rozwiązanie sprawiające, aby nasze pieniądze zarabiały na siebie. Jednak nie wszystkie fundusze inwestycyjne pozwolą naprawdę zarobić. Czym jest fundusz inwestycyjny? Na jakich funduszach rzeczywiście można zarobić? Który fundusz inwestycyjny wybrać?

Chcesz wiedzieć, ile możesz zarobić na funduszach inwestycyjnych? Kliknij w ten link i sprawdź!


Regulacje prawne

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną. Przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest lokowanie środków pieniężnych oraz proponowanie jednostek uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe.

Fundusze są tworzone i zarządzane przez Towarzystwo Funduszy. Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne. Zasadniczo do funduszu inwestycyjnego wpłaty dokonywane są w formie pieniężnej.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych określa również rodzaje funduszy inwestycyjnych. Są to fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte. Otwarte fundusze inwestycyjne zbywają jednostki uczestnictwa, a także odkupują je od uczestnika funduszu. Z kolei zamknięte fundusze inwestycyjne, emitują certyfikaty inwestycyjne. Ustawa wyróżnia także trzeci typ funduszy, są to specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. W funduszach specjalistycznych wprowadzane są dodatkowe warunki uczestnictwa, między innymi termin odkupienia jednostek uczestnictwa.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Z prawnego punktu widzenia fundusze dzielimy na zamknięte i otwarte, nie jest to jednak jedyne kryterium podziału. Biorąc pod uwagę kryterium ekonomiczne, możemy podzielić fundusze na bezpieczne, agresywne i mieszane.

Do bezpiecznych funduszy zalicza się fundusze obligacji, w których środki inwestowane są w obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw. Bezpieczne fundusze to także fundusze rynku pieniężnego oraz gotówkowe. Środki pieniężne inwestowane są w tym przypadku w bony skarbowe, bankowe papiery wartościowe oraz inne krótkoterminowe instrumenty dłużne.

Fundusze mieszane, do których zalicza się, między innymi, fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu, inwestują pewien procent w akcje, a pozostałą część w obligacje, tak aby w razie czego zrównoważyć ewentualną stratę na akcjach.

Fundusze agresywne, cechują się wysokim stopniem ryzyka inwestycyjnego, lecz są nastawione na największy zysk. Głównym polem działania funduszy tego typu są akcje.

Które fundusze inwestycyjne przyniosą realny zysk?

Fundusze inwestycyjne reklamowane za pośrednictwem banków, sa przedstawiane w większości jako bardzo dobry sposób na pomnażanie oszczędności. Jest to zależne jednak od wielu czynników, wyboru konkretnego funduszu i okresu na jaki zdecydujemy się zainwestować nasze pieniądze. Zasadą jest, że im bardziej ryzykowny fundusz (agresywny) tym możemy się spodziewać większych zysków. Jednak im wyższe potencjalne zyski, tym większe ryzyko poważnej straty finansowej, którą powinniśmy brać pod uwagę przy wejściu w fundusz akcji.

Funduszami  o dość umiarkowanym stopniu ryzyka są fundusze obligacji, zaliczane do funduszów bezpiecznych. Przykładem takiego funduszu jest dystrybuowany przez Bank Śląski - ING Obligacji. Decydując się na ten fundusz, możemy zarobić na wzroście wartości polskich obligacji skarbowych. Fundusz ten pozwala na umiarkowany zarobek na jednostkach uczestnictwa w dłuższym okresie czasu (co najmniej dwa lata).

Stopa zwrotu, w okresie 36- miesięcznym (2012 - 2015) wyniosła 15,70 %. Czyli uczestnik funduszu inwestujący w 2012 roku w 30 jednostek uczestnictwa na łączną kwotę 7170, po okresie 36 miesięcy mógł się pochwalić zyskiem w wysokości 1075 zł. Oczywiście każdy fundusz jest rozpatrywany historycznie i nie da się przewidzieć, czy wzrost utrzyma się w kolejnych latach. W krótkim okresie czasu fundusz ING Obligacji jest nieopłacalny, a nawet może wygenerować stratę, ze względu na okresowe wahania wartości.


Ten sam bank oferuje również fundusz mieszany, a mianowicie - ING Stabilnego Wzrostu. Fundusz Stabilnego Wzrostu jest kompromisem pomiędzy ryzykiem a bezpieczeństwem. Fundusz inwestuje 30 % w akcje, a 70 % w obligacje. Są to uśrednione dane, gdyż w zależności od sytuacji na rynkach finansowych udział akcji może się wahać od 10 do nawet 50 %. Obecnie stopa zwrotu kształtuje się na poziomie 21%, jednak ostatnio wykazuje tendencje spadkowe. Rekomendowany czas inwestycji w przypadku tego konkretnego funduszu to minimum trzy lata.

Obecnie jak grzyby po deszczu wyrastają fundusze parasolowe. Dzięki nim mamy możliwość elastycznego doboru sposobów inwestowania, w ramach subfunduszy. Nasze środki mogą być płynnie przenoszone z jednego do drugiego subfunduszu w zależności od koniunktury i zmieniających się warunków na rynku finansowym.

Na przykład PKO Parasolowy FIO daje nam możliwość skorzystania z kilkunastu subfunduszy o różnym stopniu ryzyka, miedzy innymi subfunduszu zrównoważonego, subfunduszu akcji czy strategicznej alokacji. Z pewnością fundusze parasolowe dają możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy, pod warunkiem, że inwestor będzie umiejętnie przenosił środki z jednego subfunduszu do drugiego.

Największa stopa zwrotu istnieje przy funduszach akcji. Jednak fundusze akcji są bardzo ryzykowne, można stracić na nich bardzo dużo w przypadku negatywnych zmian na rynkach finansowych.

Podsumowując, fundusze inwestycyjne to dobry sposób na oszczędzanie pieniędzy, jednak przy wyborze konkretnego funduszu należy działać ostrożnie i rozważnie. Jeśli nie zamierzamy inwestować na dłuższy okres, nie możemy spodziewać się również zysków. Zawsze można skorzystać również z doradztwa inwestycyjnego - usługi dostępnej w wielu Polskich bankach.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij