Najlepsze fundusze inwestycyjne w długim okresie

Fundusze inwestycyjne są w popularnym produktem wybieranym zarówno przez początkujących, jak i bardziej zaawansowanych inwestorów. Nie każdy jednak wie, że ze względu na specyfikę funduszy, największe zyski można osiągnąć inwestując w nie długoterminowo. Traktowanie ich w inny sposób zwiększa losowość i niepowodzenie inwestycji. Aby zarabiać na funduszach w długich okresach czasu, trzeba dobrze wybrać zawartość portfela i odpowiednio nim zarządzać. Jakie fundusze będą się najlepiej nadawać do tego celu?

Potencjalne zyski z każdej inwestycji obliczysz szybko i łatwo na zysker.pl.


Dlaczego w fundusze warto inwestować długoterminowo?

Dla wielu osób z nadwyżkami gotówki fundusze inwestycyjne stanowią atrakcyjną alternatywę dla lokat i obligacji. Pozwalają na osiągnięcie większych stóp zwrotu, nie narażając jednoczenie na duże ryzyko, z jakim wiąże się inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych czy rynku Forex. Fundusze są również wygodne. Swoje pieniądze oddaje się w zarządzanie ekspertom, a samemu trzeba tylko od czasu do czasu doglądać portfela i ewentualnie wprowadzać zmiany w jego zawartości.

Ten typ inwestycji warto jednak traktować długoterminowo. W przeciwieństwie do lokat i obligacji, osoba nabywająca jednostkę funduszu nie wie, jakiej stopy zwrotu może się spodziewać. Ufa jedynie, że będzie ona dodatnia i tym wyższa, im bardziej ryzykowny fundusz wybierze.

Sytuacja nie zawsze może się jednak rozwinąć po myśli inwestora. Wartość jednostek nie musi iść wyłącznie w górę. Nawet najlepsze fundusze inwestujące w bezpieczne instrumenty tracą czasem na wartości. Odrobienie strat może zająć kilka dni, tygodni, a czasem nawet lat. Inwestowanie krótkoterminowe stwarza ryzyko trafienia na taki właśnie okres chwilowych niepowodzeń.

Z tego powodu, decydując się na zainwestowanie swoich oszczędności z fundusze, warto założyć, że będzie to inwestycja długoterminowa. Jeśli istnieje szansa, że pieniądze staną się nagle potrzebne i będzie trzeba szybko sprzedać posiadane jednostki, lepiej ulokować środki na koncie oszczędnościowym lub krótkiej lokacie.

Długoterminowe inwestowanie w różnych typach funduszy inwestycyjnych

Czym jednak jest długi termin? Ciężko będzie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od typu funduszu. Każdy z nich lokuje kapitał w inne instrumenty, co pociąga za sobą różne poziomy ryzyka oraz zakresy możliwych wahań wyceny jednostki. Fundusze inwestujące bezpiecznie będą mieć bardziej stałe stopy zwrotu, podczas gdy fundusze wybierające bardziej ryzykowne instrumenty za każdym razem osiągną inne wyniki, często bardzo różne od poprzednich.

W ogólnym ujęciu, przez długi termin inwestycji można rozumieć taki czas, po którym bieżące różnice w wycenie jednostek nie będą znacząco wpływać na średnią stopę wzrostu. W zależności od typu funduszu, może to być od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat.

Najmniejsze ryzyko wiąże się z inwestowaniem w fundusze pieniężne. Wahania wartości jednostek są w ich przypadku niewielkie. Ewentualne straty pojawiają się wyłącznie w krótkim terminie i są szybko odrabiane. Za długi termin inwestycji można tu przyjąć już nawet pół roku.

Nieco większe wahania wyceny mogą dotyczyć funduszy obligacji, przy czym bardziej ryzykowne są te, które inwestują w obligacje korporacyjne. W ich przypadku, inwestowanie długoterminowe oznacza okres co najmniej kilkunastu miesięcy.

Fundusze mieszane, które lokują swoje środki w różnego rodzaju aktywa czasem każą czekać na przyzwoity zysk nieco dłużej. Okres ten będzie się wahać w zależności od składu portfela (proporcji instrumentów mniej ryzykownych do bardziej ryzykownych). Z reguły wynosi on jednak od 3 do 5 lat.

Najbardziej ryzykowne jest inwestowanie w fundusze akcyjne. Tu wahania wyceny jednostek są największe i jeśli nabędzie się je w nieodpowiednim momencie, na pierwsze zyski można czekać nawet kilka lat. Po pewnym okresie dochodzi jednak do uśrednienia rocznej stopy zwrotu i krótkookresowe wahania nie są aż tak odczuwalne. Pieniądze w funduszach tego typu najlepiej jest więc lokować na co najmniej 5 lat.

Na jakie stopy zwrotu można liczyć inwestując długoterminowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych w krótkim ujęciu mogą wyglądać imponująco. Ze względu na dużą ich liczbę, łatwo znaleźć taki, który da zarobić kilkadziesiąt procent rocznie (nawet przez parę lat z rzędu). Często takie przypadki są wykorzystywane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do przyciągania nowych klientów.

Niestety, w dłuższym terminie, wyniki nie wyglądają tak dobrze. Średnie roczne stopy zwrotu są dużo niższe, choć jeśli dobrze wybierze się fundusze i tak mogą przynieść niezłe zyski.

Dla funduszy pieniężnych wyniki są zbliżone do lokat bankowych lub nieznacznie je przekraczają. Różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi funduszami są jednak nieduże, a wszystkie fundusze pozwalają na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu.

Podobnie jest z funduszami inwestującymi w obligacje. Te również długoterminowo przynoszą wyłącznie zyski, które często przekraczają to, co oferują lokaty i fundusze pieniężne. Nieco większe są różnice wyników funduszy najlepszych i najgorszych.

W przypadku funduszy akcyjnych, nawet w długim ujęciu zyski nie są gwarantowane. Na liście najgorzej radzących sobie funduszy można znaleźć takie, które nawet po 10 latach wciąż są na minusie. Fundusze najlepsze pozwalają jednak całkiem sporo zarobić. Średnie stopy zwrotu mogą sięgać nawet 7-8 procent w skali roku.


Jak skutecznie inwestować długoterminowo

Jak widać, w długoterminowej perspektywie najwięcej pozwalają zarobić fundusze akcyjne. Wiąże się z nimi jednak większe ryzyko. Wybór złego funduszu może sprawić, że nawet po kilku latach nie uda się odrobić start. Nieco mniej można zarobić na funduszach obligacji, które są jednak bezpieczniejsze. Fundusze pieniężne warto wybierać raczej wyłącznie w przypadku krótszych terminów. Jeśli chce się zainwestować na co najmniej kilka lat, lepszym wyborem będą fundusze obligacji. One również są obarczone niedużym ryzykiem, a praktycznie w każdym przypadku osiągają większe zyski.

Jak zarobić na funduszach najwięcej? Dobrym wyjściem jest dywersyfikacja. Można podzielić swoje oszczędności i część przeznaczyć na fundusze obligacji, a część na fundusze akcji. Alternatywą mogą być fundusze mieszane o różnych poziomach ryzyka związanych z posiadanymi aktywami.

Decydując się wyłącznie na potencjalnie najbardziej dochodowe fundusze akcyjne, można wybrać kilka inwestujących na różnych rynkach. Zmniejszy to ryzyko trafienia na taki, który nawet po wielu latach działalności wciąż będzie odrabiał starty.

Niezwykle istotne jest również unikanie opłat. Za zakup i sprzedaż jednostek z reguły pobierane są prowizje, które zmniejszają wypracowany zysk. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nakładają na klientów także koszty związane z zarządzaniem. Może się więc okazać, że wybór właściwego Towarzystwa jest równie ważny, co decyzja o zakupie jednostek konkretnego funduszu.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij