Jak kupić grunty rolne z kredytem preferencyjnym?

Wchodząca w życie 1 stycznia 2016 roku ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza znaczne obostrzenia w zakresie kupowania gruntów rolnych na terenie Polski, co głównie ma za zadanie chronić polskie ziemie przed wykupem ze strony zagranicznych inwestorów. Niesie to za sobą także konsekwencje dla polskich rolników, którzy muszą spełnić pewne warunki, aby móc kupić użytki rolne. Sprawdźmy więc, kto i na jakich warunkach może skorzystać z kredytu preferencyjnego dla rolników.

Chcesz obliczyć opłacalność inwestycji w ziemię? Skorzystaj z kalkulatorów na zysker.pl!


Zakup ziemi rolnej od 1 stycznia 2016 roku

Pod koniec sierpnia 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadza ona kilka znaczących zmian w zakresie obrotu gruntami rolnymi.

Przede wszystkim pewnej modyfikacji uległy zasady pierwokupu nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Pierwszeństwo cały czas posiada dzierżawca, jeżeli nabywana ziemia rolna należy do jego gospodarstwa rodzinnego lub jest dzierżawiona przez spółdzielnię produkcji rolnej i okres dzierżawy wynosi minimum 3 lata, co jest potwierdzone umową zawartą na piśmie. Jeżeli sprzedawana powierzchnia rolna nie jest dzierżawiona, wówczas pierwszeństwo kupna posiada rolnik indywidualny, który jest właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością. Z kolei na trzecim miejscu w kolejce znajduje się Agencja Nieruchomości Rolnych, o ile przedmiot sprzedaży ma powierzchnię nie mniejszą niż 1 hektar.

Prawo pierwokupu nie przysługuje w sytuacji, kiedy nabywcą gruntów rolnych jest rolnik indywidualny planujący powiększenie gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 hektarów. Ma to zapobiec zbytniej koncentracji ziem w rękach jednego właściciela. Przepisy pierwokupu nie mają również zastosowania, gdy nabywcą będzie członek rodziny zbywcy bądź osoba fizyczna posiadająca nieruchomość rolną graniczącą ze sprzedawaną ziemią, która posiada kwalifikacje rolnicze i przynajmniej od 5 lat jest zameldowana w gminie, w której znajdują się sprzedawane użytki rolne (obowiązuje także zakaz poszerzania użytków rolnych do powierzchni wyższej niż 300 hektarów).

W ten sposób ANR znacznie zwiększyło swoją kontrolę nad obrotem gruntami rolnymi. Dodatkowo, żeby zapobiec spekulacjom na ziemiach, nabywcy gruntów z Zasobów Skarbu Państwa będą zobowiązani do braku przenoszenia własności przez 10 lat i osobistą uprawę tych ziem w tym okresie.

Ceny gruntów rolnych

Przepisy przepisami, jednak żeby móc zakupić ziemie rolne, najpierw potrzeba posiadać na ten cel fundusze i to całkiem sporo... Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za II kwartał 2015 roku, ceny użytków rolnych po raz kolejny poszły w górę. Średnia cena za hektar uzależniona jest oczywiście od regionu Polski oraz klasy gruntu.

Biorąc pod uwagę grunty wysokiej klasy, to za 1 hektar najwięcej trzeba zapłacić w województwie opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie ceny ziemi rolnej przekracza 60 tysięcy złotych. Natomiast najtańsze działki rolne znajdują się w woj. podkarpackim, z ceną nieprzekraczającą średnio 25 tys. zł za hektar. Przy gorszych klasach gruntów koszty te są rzecz jasna niższe, ale i tak wynoszą przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych za 1 hektar, więc nawet kilkuhektarowa inwestycja wiąże się z dość wysokimi kosztami.

Jak widać cena ziemi rolnej jest całkiem wysoka, toteż wielu rolników nie będzie w stanie wyłożyć jednorazowo tak dużej gotówki z własnej kieszeni.  Niezbędne może okazać się poszukiwanie źródeł finansowania inwestycji i tutaj najlepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z kredytu preferencyjnego dla rolników.

Kredyt preferencyjny dla rolników

Planując nabycie użytków rolnych, warto pochylić się nad ofertą kredytu preferencyjnego dla rolników z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aktualnie są uruchomione są 3 linie kredytowe. Dla rolników zainteresowanych kupnem gruntów rolnych przeznaczona jest Linia Z.

Z linii Z można skorzystać dla inwestycji, które są związane z:

  • uprawą roślin wieloletnich lub innych,
  • rozmnażaniem roślin,
  • obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin,
  • chowem i hodowlą zwierząt.

Użytki rolne podlegające zakupowi powinny mieć przeznaczenie rolnicze, a inwestycja powinna prowadzić do poprawy struktury agrarnej. Dodatkowo, według zasad udzielania kredytu sformułowanych przez ARiMR, kredyt preferencyjny nie może być przeznaczony na:
„a) zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt,
b) zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,
c) sfinansowanie tej części wartości zakupu użytków rolnych określonej w umowie, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt, i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,
d) zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków był objęty pomocą ze środków publicznych,
e) zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,
f) zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze.”

Na jakich warunkach jest udzielany kredyt i w jakim zakresie mieści się pomoc świadczona przez ARiMR? Otóż kredyt preferencyjnymoże zostać udzielony na okres maksymalnie 15 lat w wysokości sięgającej do 5 mln złotych, z tym że wkład własny kredytobiorcy musi wynosić przynajmniej 20% całej inwestycji.

Wysokość oprocentowania kredytu jest zmienna i zależy od wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o maksymalnie 2,5 punktu procentowego. Dopłaty świadczone przez ARiMR polegają na dokładaniu się do spłaty odsetek w taki sposób, że kredytobiorca spłaca 67% należnego oprocentowania (jednakże nie mniej niż 3%), natomiast reszta regulowana jest przez Agencję. Całkowita pomoc wynosi maksymalnie 40% lub 60% kwoty udzielonego kredytu. Wyższa stawka stosowana jest, kiedy:
- inwestycja realizowana jest przez rolnika do 40 roku życia, który opłaca podatek rolny nie dłużej niż 5 lat,
- inwestycja realizowana jest na obszarze z ograniczeniami naturalnymi.

Aktualnie umowę z ARiMR w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych posiada 7 banków:

Lista banków udzielających preferencyjnych kredytów na zakup ziemi rolnej


Z kolei dla młodych rolników (do 40 roku życia), którzy rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej lub płacą podatek od działów specjalnych produkcji rolnej nie dłużej niż 12 miesięcy, przygotowana została linia MRcsk. Pozwala ona na uzyskanie dopłaty na zakup użytków rolnych do kwoty 70 tys. euro. Warunek jaki trzeba spełnić, to posiadanie wykształcenia rolniczego bądź zobowiązanie do jego uzyskania w przeciągu trzech lat. Wkład własny w takim przypadku musi wynieść minimalnie 10%. W przypadku tej linii nie są wyznaczone żadne widełki oprocentowania, ustalane jest ono indywidualnie w banku.

Podsumowując, cena ziemi rolnej w Polsce jest stosunkowo wysoka (ale wciąż sporo niższa niż na Zachodzie), jednakże kredyty dostępne dla rolników mają bardzo preferencyjne warunki, których przedsiębiorcy z innych branż mogą tylko pozazdrościć. Niskie oprocentowanie i dopłaty z ARiMR powinny skłonić każdego rolnika, który zamierza nabyć grunty rolne i spełnia wymagane warunki, do wizyty w dowolnym banku, posiadającym uprawnienia do udzielania kredytów preferencyjnych dla rolników.

Warto pamiętać również, że ziemia rolna może być ciekawą lokatą kapitału, nawet bez dopłaty czy kredytu preferencyjnego. Tu dowiesz się więcej o możliwościach inwestowania w ziemię i inne nieruchomości.

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij