Obligacje, jako bezpieczna lokata kapitału

Żyjemy w niepewnych czasach. Złotówka słabnie w stosunku do dolara, euro, czy też franka szwajcarskiego, gospodarka Unii Europejskiej pogrążona jest w kryzysie, w naszym kraju system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych jest niewydolny, wiele firm ma niestabilną sytuację finansową, duża część ludności jest zadłużona na kilkadziesiąt lat? Jak w takich warunkach inwestować? I dlaczego to właśnie obligacje są bezpieczną lokatą kapitału?

Jeżeli jesteś zainteresowany obliczeniem potencjalnych korzyści z inwestycji w obligacje, kliknij tu i skorzystaj z naszego darmowego narzędzia.


Jak inwestują Polacy?

obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób na ulokowanie kapitału - source: FreeDigitalPhotos.net by jscreationzsGdyby przeprowadzić sondę uliczną i zapytać Polaków, co zrobiliby z zaoszczędzonymi pieniędzmi, odpowiedzi pewnie byłyby zaskakujące. Na pytanie - „Co byś zrobił(-a) z nadprogramowym dochodem na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych” większość respondentów wskazałaby wyjazd na wczasy, zakup nowego samochodu, utworzenie konta oszczędnościowego lub lokaty bankowej. Przy większych kwotach mogliby ewentualnie wskazać inwestycję w nieruchomości.

Mało kto myśli o bezpośrednim zakupie obligacji skarbowych, a tym bardziej obligacji korporacyjnych czy komunalnych. Nieco większą popularnością cieszą się fundusze obligacji, które w zamian za prowizje i opłaty będą inwestowały za nas w obligacje.

Polakom brakuje wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie, najlepiej i skutecznie lokować kapitał. Przykładem tego jest chociażby fakt, że duży odsetek z nas nie wie, czym właściwie są obligacje.

Obligacja to jeden z tzw. papierów wartościowych. Tego typu instrument finansowy potwierdza udzielenie przez nabywcę pożyczki Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów (w przypadku obligacji skarbowych) lub innej instytucji (mamy również obligacje korporacyjne czy obligacje komunalne – o tym dalej). Emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie. Środki uzyskane z emisji obligacji skarbowych przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych - od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów.  W przypadku obligacji korporacyjnych są to zwykle inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa.

W tej relacji występują dwie strony - emitent obligacji, który stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony oraz obligatariusz, czyli właściciel obligacji, który zobowiązuje się do wykupu obligacji. W takiej relacji kredytodawcą staje się właściciel obligacji, a kredytobiorcą emitent obligacji. Obligacja to papier dłużny. W relacji dwóch stron to emitent zobowiązuje się zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w ściśle określonym terminie.

Obligacje skarbowe – bezpieczne, ale nisko oprocentowane

Najbardziej popularnymi obligacjami są obligacje skarbowe. Środki uzyskane z emisji obligacji Skarbu Państwa przeznaczane są na sfinansowanie różnych wydatków publicznych - od ochrony zdrowia, przez budowę dróg i mostów, po oświatę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych długów.  Warto wiedzieć, że Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia obiecanych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem. Dlatego obligacje skarbowe są traktowane, jako najbezpieczniejsza inwestycja i lokata kapitału.

Jakie są możliwości inwestowania w obligacje?

Obligacje są dobrym sposobem do oszczędzania zarówno w krótkich, jak i dłuższych perspektywach czasowych.

Paleta możliwości dla samych obligacji skarbowych jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają zarówno średnio-, jak i długookresowych form oszczędzania. Zanim jednak podejmiemy decyzję, gdzie ulokować nasze oszczędności, spróbujmy poznać kilka pojęć, które są częstymi pozycjami w słowniku każdego inwestora.  

  • Termin wykupu obligacji jest to określona data po upływie, której emitent zobowiązany jest dokonać wykupu, tzn. zwrócić zaciągnięty kredyt właścicielowi obligacji.
  • Wartość nominalna obligacji to cena, którą emitent zwraca w dniu wykupu.
  • Cena emisyjna obligacji jest to kwota, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi.
  • Oprocentowanie obligacji określa wielkość odsetek od zaciągniętego kredytu i wyrażone jest w procentach wartości nominalnej. Najczęściej odsetki płacone są regularnie, np. co rok, co pół roku, co kwartał. 

Rodzaje obligacji dostępnych na rynku

W tym momencie na rynku znajdziemy trzy główne rodzaje obligacji:

  • obligacje skarbowe
  • obligacje komunalne
  • obligacje korporacyjne

Obligacje skarbowe cieszą się największą popularnością. Ich łączną wartość na każdy rok określa ustawa budżetowa. Obligacje skarbowe sprzedawane są na przetargach prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (obligacje hurtowe) lub w sieci sprzedaży detalicznej (obligacje detaliczne). Bezpośrednio na przetargu obligacje mogą nabywać tzw. uczestnicy przetargu, pozostali korzystają z ich pośrednictwa. Nominał obligacji skarbowych wynosi 100 PLN lub też wielokrotność tej kwoty. Do tej pory Skarb Państwa wyemitował obligacje skarbowe jednoroczne, dwuletnie, trzyletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie, dwudziestoletnie, trzydziestoletnie.

Obligacje skarbowe mają najmniejsze oprocentowane – średnio między 2% a 3% - jest ono uzależnione od realnych stóp procentowych na rynku i w ostatnich latach znacząco spadło. Jeszcze kilka lat temu oprocentowanie było nawet dwukrotnie wyższe. Oznacza to, że koszt pożyczki dla rządu jest niższy, ale z drugiej strony inwestorzy zarabiają mniej.

Pomimo tego, że obligacja skarbowe są sprzedawane na przetargach prowadzonych przez NBP, ich zakupu można dokonać w placówkach konkretnych banków, przez internet lub przez telefon. Warunki zakupu konkretnych obligacji skarbowych określa list emisyjny wydany przez Ministra Finansów. Odsetki od obligacji skarbowych naliczane są od wartości nominalnej danej obligacji, poczynając od dnia jej sprzedaży, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym lub od wartości nominalnej danej obligacji, powiększonej o odsetki naliczone na koniec pierwszego okresu odsetkowego, w drugim rocznym okresie odsetkowym.  Obligacje skarbowe mogę być wykorzystywane jako forma lokaty oszczędności w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)


Obligacje komunalne są emitowane przez samorząd terytorialny. Prawo zezwala również na emisję obligacji komunalnych spółkom komunalnym i innym podmiotom posiadające osobowość prawną, które wykonują lub będą wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Na rynku polskim przeważają emisje obligacji komunalnych, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych, głównie do banków. Wynika to z tego, że procedura prawna dotycząca publicznej emisji obligacji komunalnych jest skomplikowana i kosztowna. Obligacje komunalne inaczej określane nazywane są obligacjami gminnymi. Średnie oprocentowanie obligacji komunalnych wynosi 5,05% i zawsze będzie wyższe niż oprocentowanie obligacji skarbu państwa.

Oprocentowanie papierów dłużnych miast i gmin ustalane jest najczęściej w oparciu o sześciomiesięczną stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Marża jest uzależniona od kondycji finansowej danej gminy. Obligacje komunalne cieszą się najmniejszym powodzeniem, ponieważ inwestor, chcąc kupić obligacje gminne, musi zapłacić wyjściowo taką kwotę, że średnia rentowność obligacji spadłaby do poziomu niewiele większego niż oprocentowanie niezłej lokaty bankowej. Dodatkowo konieczność posiadania rachunku maklerskiego oraz niska płynność rynku sprawiają, że obligacje komunalne nie cieszą się dużym powodzeniem.

Obligacje korporacyjne to sposób na większy zarobek przy większym ryzyku - source: FreeDigitalPhotos.net by Michelle MeiklejohnObligacje korporacyjne są emitowane przez duże przedsiębiorstwa, również prywatne. Zawsze są lepiej oprocentowane, niż obligacje kraju, w którym mają siedzibę, ale ryzyko ponoszone przez inwestora jest również znacznie większe. Wykup obligacji korporacyjnych nie jest gwarantowany przez skarb państwa, dlatego w przypadku upadku firmy możemy stracić nasze oszczędności.

Oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest mocno zróżnicowane – od 4% do 20% i jest wprost proporcjonalne do wiarygodności danej firmy. Duże przedsiębiorstwa, dysponujące znaczącym majątkiem (banki, spółki energetyczne, czy telekomunikacyjne) są obciążone mniejszym ryzykiem, dlatego wydawane przez nie obligacje korporacyjne będą miały niższe oprocentowanie. Jeżeli bierzemy pod uwagę obligacje mniejszych firm, premia za ryzyko (czyli oprocentowanie) będzie wyższa.

Według wyliczeń średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych wyniosło w drugim kwartale 2014 roku 7,60%. Różnice w oprocentowaniu obligacji korporacyjnych zależą od wielu czynników takich jak ryzyko niewypłacalności Emitenta, chęci wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst, co pozwoli na zwiększenie płynności obligacji, terminu zapadalności obligacji, czy zabezpieczenia obligacji. Zdecydowana większość obligacji korporacyjnych, to obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie zmienne uzależnione jest od wysokości wskaźnika WIBOR 3M lub WIBOR 6M wraz z dodatkową marżą.

W które obligacje najlepiej zainwestować pieniądze?

Obligacje są w tym momencie jedną z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału. Oczywiście ryzyko będzie dużo wyższe w przypadku obligacji korporacyjnych (co przekłada się na wyższe oprocentowanie), znacząco niższe w przypadku obligacji Skarbu Państwa. Warto skorzystać z naszego darmowego kalkulatora dostępnego na stronie http://zysker.pl/obligacje/ aby dowiedzieć się, ile realnie możemy zarobić na inwestycji w obligacje.

Obligacje mają szereg zalet: pełna gwarancji zysku oraz zwrot zainwestowanego kapitału, bez względu na zmiany zachodzące na rynku finansowym (oczywiście, o ile emitent nie upadnie) oraz oprocentowanie uzależnione od realnego ryzyka inwestycji.

Fundusze obligacji, czyli inwestowanie bez specjalnej wiedzy

Na rynku działa obecnie sporo funduszy oferujących w ramach swoich usług inwestycje w obligacje. To fundusze inwestujące przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie.

Fundusze obligacji dają zwykle wyższy zwrot niż lokata bankowa, chociaż trzeba brać pod uwagę, że prowizja funduszu zje część zysków. Osobnym problemem są opłaty za wycofanie pieniędzy z funduszu obligacji – przystępując do funduszu zwróć szczególną uwagę na ten aspekty.

Pamiętajmy również, że fundusze obligacji nie zawsze musza wygenerować zysk. Inwestycja w bardziej ryzykowne obligacje (obligacje korporacyjne mniej stabilnych przedsiębiorstw czy obligacje skarbowe emitowane przez mocno zadłużone kraje o „śmieciowym” ratingu – takie jak Grecja) daje większy potencjał do zysku, ale również większe szanse na wygenerowanie straty.

Na ile lat zainwestować w obligacje

Obligacje Skarbu Państwa cieszą się największym zainteresowaniem. Zaletą tej formy oszczędzania jest też fakt, że to klient może wybrać najbardziej dogodną dla siebie formę oszczędzania.  Najczęściej mamy do czynienia z obligacjami na czas 2, 3, 4 lub 10 lat.

Inwestorzy, którzy planują ulokować posiadane wolne środki pieniężne i mieć pewność stałego oraz pewnego zysku powinny wybrać obligację dwuletnie. Dzięki stałemu oprocentowaniu dwuletnich obligacji skarbu państwa z góry wiadomo, jaki będzie zysk po zakończeniu okresu oszczędzania. Opcja na 3 lata ze zmiennym oprocentowaniem, to gwarancja dopływu gotówki, co 6 miesięcy z ryzykiem, że trendy finansowe mogą ulec zmianie. Obligacje czteroletnie są dobrym rozwiązaniem, gdy mamy spore nadwyżki gotówki, a co więcej mamy pewność, że inflacja nie uszczupli zysku z kapitału. Marża odsetkowa musi zagwarantować interesujący zysk. Zapewniają coroczny dopływ gotówki z wypłacanych odsetek.

Obligacje skarbowe dziesięcioletnie to doskonały pomysł dla ludzi chcących odkładać na bezpieczną starość dla siebie i zatroszczyć się o przyszłość swoich najbliższych. Tego typu obligacje posiadają zmienne oprocentowanie oparte na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym.

Obligacje są bezpieczne, łatwe do nabycia oraz gwarantują zysk. Odpowiednia nadwyżka finansowa oraz dokładniejsze zapoznanie się z tematem może być wstępem do dobrych zysków i lepszej przyszłości. Warto o tym pamiętać w dzisiejszych czasach.

Następny wpis

Poprzedni wpis

Powiązane wpisy

Podobne wpisy

O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij