Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Jedną z najciekawszych form inwestowania są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, w skrócie nazywane FIZ. Nie mają ograniczeń charakterystycznych dla Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO), dlatego istnieje tutaj możliwość bardziej swobodnego inwestowania w różne rodzaje aktywów. Fundusze dają swoim uczestnikom możliwość pomnażania pieniędzy bez posiadania specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych. Z tej możliwości korzysta coraz więcej osób, chcących uzyskać realne wyniki finansowe.


Co oznacza FIZ ?

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może być utworzony i zarządzany wyłącznie przez Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych. Reguluje to ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, jak też ustawa o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. Wspomniane ustawy szczegółowo omawiają działalność funduszy oraz warunki rozporządzania certyfikatami inwestycyjnymi.

Sam certyfikat inwestycyjny jest papierem wartościowym, który podobnie jak obligacje czy akcje charakteryzuje się specyficznymi cechami. Certyfikat inwestycyjny może być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, co zapewnia możliwość sprzedaży lub zakupu wcześniej wyemitowanych certyfikatów przez dotychczasowych oraz nowych uczestników danego funduszu.

Główny podział Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych obejmuje dwa rodzaje: Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Publiczne oraz Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Niepubliczne. Jednostki uczestnictwa funduszu oferowanego publicznie kierowane są do nieograniczonej liczby inwestorów. W tym przypadku same certyfikaty są wystawiane wyłącznie na okaziciela i mogą być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Natomiast w drugim przypadku jednostki uczestnictwa mogą być oferowane ograniczonej liczbie podmiotów, a minimalna kwota wpłaty wynosi przynajmniej równowartość 40.000 EURO.

Emisja certyfikatów

Emitowanie certyfikatów inwestycyjnych odbywa się w tzw. seriach, które oznaczone są literowo, a ich cechy charakterystyczne określają przepisy o obrocie publicznym. FIZ w ramach publicznej emisji certyfikatów może oferować je nieograniczonej liczbie inwestorów, jednak jest tutaj pewien warunek. Liczba podmiotów, które korzystają z oferty jest ograniczona przez liczbę dostępnych w danej ofercie certyfikatów. Natomiast niepubliczna emisja certyfikatów może być skierowana do ograniczonej liczby inwestorów nie większej niż 149, według obecnie obowiązujących przepisów prawa.

Bezpieczeństwo w inwestycjach

Bezpieczna inwestycja to podstawa przy uzyskaniu konkretnych założeń finansowych. Przykładem tego są Fundusze Absolutnej Stopy Zwrotu. Tutaj celem jest przede wszystkim osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu bez względu na panującą koniunkturę na rynku. W osiągnięciu tego celu pomocne są różne instrumenty finansowe, a inwestycje mogą dotyczyć również walut, stóp procentowych czy nieruchomości. Te wszystkie działania mają pomóc zminimalizować ryzyko i jednocześnie reagować na zmienną sytuację rynkową. Główną cechą funduszy absolutnej stopy zwrotu jest liberalna strategia inwestycyjna, co daje sporą swobodę działania. Nie narzucane są tutaj pewne ograniczenia, jakie występują w klasycznych funduszach inwestycyjnych.

Przykładowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest Acer Aggressive FIZ – https://acerfiz.pl/ , który realizując strategię inwestycyjną opartą zarówno o rynek nieruchomości jak i inwestycje kapitałowe wypracował za ostatnie trzy lata ponadprzeciętną stopę zwrotu wynoszącą przeszło 87%.O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij