Postępowanie podatkowe na własne życzenie

NIE BÓJMY SIĘ POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO. Prawo określa, w jakiej sytuacji może być wszczęte. Co więcej - sami mamy prawo takiego postępowania zażądać, bo może nam się to opłacać.

Najczęściej postępowanie podatkowe wszczynane jest z urzędu i z tego powodu powszechnie kojarzy się z otrzymanym pocztą postanowieniem, które potrafi przyprawić przedsiębiorcę o zły humor, choćby dlatego, że zdezorganizuje codzienną pracę.


FISKUS UPOLUJE

Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu ma miejsce w każdym przypadku, gdy organ podatkowy dochodzi należności publicznoprawnej od podatnika, płatnika, inkasenta lub od osoby trzeciej. Postępowanie wszczynane z urzędu dotyczy najczęściej sprawdzenia przez fiskus samo-obliczenia wysokości podatku dokonywanego przez podatnika. Urząd wszczyna więc postępowanie podatkowe, a jego efektem może być - w najgorszym razie - decyzja podatkowa kwestionująca nasze wyliczenia.

Z wszczęciem postępowania podatkowego z urzędu mamy również do czynienia w przypadku opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Niektóre urzędy podatkowe wszczynają postępowania w przypadku bezpłatnych pożyczek (źródło: http://3obieg.pl/fiskus-poluje-brales-nieoprocentowana-pozyczke-zaplacisz-podatek/, źródło: https://faraon24.pl/pozyczki/). Ale tu już docieramy do postępowania niedotyczącego podatników, którzy uczciwie rozliczają się z fiskusem, a ich wydatki mają pokrycie w dochodzie bieżącym i uzyskanym w latach poprzednich. Trzeba zauważyć, że w przytoczonym przypadku zapłaty podatku za branie nieoprocentowanych pożyczek dochodzi do uzyskania dochodu ponieważ w normalnej sytuacji rynkowej każdy kredyt jest oprocentowany czyli korzystanie z takiego kapitału jest dochodem w wysokości średnio-rynkowej wartości oprocentowania dla danego typu kredytu.

Wszczęcie postępowania z urzędu ma miejsce także w przypadku podatku od spadków i darowizn, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości (kiedy podatnikiem są osoby fizyczne).

ZRÓB TO SAM

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca może i powinien sam zażądać postępowania podatkowego. Przykładów jest sporo, w szczególności dotyczą one sytuacji, gdy chcemy odroczyć spłatę podatku, otrzymać stwierdzenie jego nadpłaty lub otrzymać zwolnienie z podatku. Szczegółowe przypadki wylicza Ordynacja podatkowa:

• postępowanie dotyczące zawarcia porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych,

• przeprowadzenie postępowania podatkowego na wniosek podatnika zamierzającego skorzystać z ulgi podatkowej, której warunkiem, określonym w odrębnych przepisach, jest brak zaległości podatkowych,

• zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku,

• ograniczenie poboru zaliczek na podatek,

• odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego,

• odroczenie terminu płatności podatku,

• rozłożenie zapłaty podatku na raty,

• odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji,

• umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

• stwierdzenie nadpłaty podatku.

DATĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA JEST...

Ustalenie daty wszczęcia postępowania podatkowego, podobnie jak formy jego wszczęcia, uzależnione jest od tego, czy wszczęcie następuje na wniosek strony, czy też z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu, a datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku wszczęcia postępowania na żądanie strony datą wszczęcia nie jest dzień wysłania listu do urzędu, ale dzień doręczenia (otrzymania) żądania przez organ podatkowy.

Natomiast datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą formularza elektronicznego jest dzień wprowadzenia żądania do systemu informatycznego organu podatkowego (źródło: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-sa-sz-76-18/2e1b39f.html).

JAK SIĘ WSZCZYNA POSTĘPOWANIE

Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia na piśmie. Postanowienie to powinno spełniać wymogi określone w przepisach - przedsiębiorca powinien z niego dowiedzieć się, czego dotyczy postępowanie i kiedy się odbędzie. Przede wszystkim zaś powinno zawierać pouczenie. Bez doręczenia postanowienia postępowanie jest niezgodne z prawem, a podejmowane czynności nie powinny wywoływać skutków prawnych (źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3CA0AFC09F).

Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania na wniosek strony (a więc gdy podmiotem wszczynającym jest np. podatnik), ustawa nie przewiduje konieczności wydawania jakiegokolwiek aktu administracyjnego. Należy zatem przyjąć, że samo doręczenie organowi żądania przedsiębiorcy wywołuje automatyczny skutek w postaci wszczęcia postępowania. Organ podatkowy, o ile nie wystąpią przesłanki określone w odpowiednich przepisach, nie może ani odmówić wszczęcia postępowania, ani zaniechać jego przeprowadzenia po otrzymaniu żądania.

ILE TO KOSZTUJE

Wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu ma miejsce w każdym przypadku, gdy organ podatkowy dochodzi należności publicznoprawnej od podatnika, płatnika, inkasenta lub od osoby trzeciej.

• Postępowanie: Samo postępowanie co do zasady jest oczywiście bezpłatne dla strony, nie wymaga opłat skarbowych, nawet jeśli wnioskuje o nie przedsiębiorca. Zgodnie z prawem koszty postępowania przed organami podatkowymi ponosi Skarb Państwa, województwo, powiat lub gmina. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika. Koszty przedsiębiorcy ograniczą się zatem ewentualnie do wynagrodzenia dla pełnomocnika: doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata. Oczywiście, jeżeli na żądanie strony będą wykonywane przez organ dodatkowe czynności, np. kopiowanie akt, to należy się liczyć z koniecznością zapłaty za taką pracę. Prawo mówi bowiem wprost: stronę obciążają koszty, które zostały poniesione w jej interesie albo na jej żądanie, anie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie, a także powstałe z jej winy, a w szczególności koszty: wynikłe wskutek zatajenia lub nieprzedstawienia dowodu w wyznaczonym terminie, wynikłe wskutek złożenia wyjaśnień lub zeznań niezgodnych z prawdą. W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może zażądać od strony złożenia zaliczki w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

• Kary: Za utrudnianie postępowania przewidziane są kary. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu nie stawią się osobiście bez uzasadnionej przyczyny lub odmówią złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału winnej czynności, mogą zostać obciążeni karą porządkową do 2800 zł.

DOWÓD W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

MOŻE BYĆ NIM WSZYSTKO: zeznania, księgi podatkowe, opinia biegłego, a nawet pisemne deklaracje złożone przez strony - w postępowaniu podatkowym warto zadbać o dowody.

Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem - to podstawowa zasada w postępowaniu podatkowym i bezwzględnie trzeba o niej pamiętać. Żądanie przedsiębiorcy, by dopuszczono przeprowadzenie dowodu organ musi uwzględnić - oczywiście, o ile dowód ma znaczenie dla sprawy, a okoliczności, które ma potwierdzać, nie zostały już potwierdzone wystarczająco innym dowodem.

OŚWIADCZENIE, NIE ZAŚWIADCZENIE

Organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący przeanalizować cały materiał dowodowy. Oznacza to, że każdy zgłoszony dowód musi zostać rozpatrzony. Organ nie może bowiem odrzucić dowodu tylko dlatego, że wydaje mu się on nieważny lub nieistotny dla sprawy, zanim się z nim nie zapozna (źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C28ACB79F7).

Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Dowodem są też zeznania strony i przesłuchanie świadka, o którym strona powinna być zawiadomiona (w tym o jego miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu), a także z przeprowadzenia opinii biegłych lub oględzin. O przeprowadzeniu tych dowodów strona powinna być poinformowana co najmniej na siedem dni przed terminem jego przeprowadzenia. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzaniu takiego dowodu z przesłuchania, może zadawać pytania świadkom i biegłym oraz składać wyjaśnienia.

Czasem dowodem może być oświadczenie przedsiębiorcy. Jeżeli przepisy nie wymagają urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia, wystarczy, by organ podatkowy odebrał od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

PRZYKŁADOWE DOWODY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM

• księgi podatkowe (rachunkowe, KPiR, ewidencja przychodów, ewidencje podatku VAT),

• opinie biegłych,

• materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,

• informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone wtoku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,

• materiały zgromadzone wtoku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,

• oświadczenia strony,

• zeznania strony i świadka,

• faktury, rachunki, umowy,

• pokwitowania, przelewy, dowody wpłaty gotówkowej, wyciągi bankowe, raporty kasowe,

• listy płac, ewidencja czasu pracy,

• deklaracje, informacje podatkowe, zeznania podatkowe, druki składane w urzędach,

• dokumenty celne, dokumenty transportowe i przewozowe,

• korespondencja handlowa, e-mail, listy intencyjne, porozumienia i ugody.

Ważna jest też inna zasada: jeśli organ podatkowy w toku postępowania chce włączyć do akt sprawy jakiś dowód, albo chce odmówić włączenia dowodu do akt, musi wydać postanowienie.

Póki jednak postępowanie nie zostanie zakończone, to organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu. Katalog dowodów jest otwarty.

URZĄD WIE, DOWÓD NIEPOTRZEBNY

Na szczęście nie musimy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądami - fakty powszechnie znane oraz znane organowi podatkowemu z urzędu (np. urząd skarbowy ma wiedzę o złożonych przez podatnika deklaracjach) nie wymagają dowodu. I kropka. Urząd nie może ich od nas żądać, musi za to powiadomić przedsiębiorcę, że włącza takie dowody do postępowania.

Mamy też inne prawa - organ podatkowy może co prawda zażądać od przedsiębiorcy przedstawienia dowodu, który przedsiębiorca posiada, ale musi wyznaczyć termin, który nie będzie krótszy niż trzy dni.

Ważne, by pamiętać, że konkretne okoliczności mogą zostać uznane za udowodnione, o ile przedsiębiorca miał możliwość wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów. Tak więc: jeśli nie umożliwiono nam ustosunkowania się do dowodu, urząd nie może go wykorzystać. Inna sprawa, że przedstawiony przez nas dowód organ może uznać albo nie. Jednak nie może go z góry odrzucić, zanim nie pozna jego treści i nie dowie się tego, co strona chciała w ten sposób udowodnić. Przedsiębiorca ma oczywiście prawo z taką oceną organu się nie zgodzić co ma miejsce w większości postępowań korzystania z nieoprocentowanego kapitału gdzie tłumaczeniem jest zwykłe skorzystanie z promocyjnej pożyczki. Aby postępowanie dowodowe było uczciwe, musi być prowadzone w sposób jawny i z zachowaniem wszystkich zasad postępowania demokratycznego państwa prawnego, w tym praworządności, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, prawdy obiektywnej, czynnego udziału strony w postępowaniu, szybkości postępowania i jawności postępowania dla stron.


O projekcie

Zysker to zestaw narzędzi ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Oblicz, w jaki sposób najlepiej oszczędzać i inwestować swoje pieniądze. Mieszkanie, lokata, czy forex? Sprawdź, gdzie osiągniesz największy zwrot z inwestycji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania danych analitycznych (analizowania ruchu na stronie) oraz profilowania reklam przez naszych partnerów. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zablokuj pliki cookies w przeglądarce.

Zamknij